Tüzük

İSTANBUL YEMEK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1

DERNEĞİN ADI

Derneğin adı İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği (İYSAD)’dır. Kısaca dernek olarak anılacaktır.

MADDE 2

DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Genel Merkez genel kurul kararı ile uygun görülen yerlerde şube açabilir.

MADDE 3

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI İLE ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ  

Yemek Sanayi alanında faaliyet gösterecek Derneğin amacı, toplu yemek üreticilerinin ekonomik, kültürel ve sosyal dayanışmasını temin etmek, koşullarını iyileştirmek, maddi ve manevi dayanışmada bulunmaktır.

 

Derneğin amacını gerçekleştirmek için, Çalışma konu ve biçimleri şunlardır,

1)Üyelerin üretim koşullarını iyileştirmek için mesleki ve teknik konularda yardımlarda bulunmak,

2) Kaliteli ve nitelikli üretim için üretimde standartlaşma çalışmaları yapmak,
3) Üretimin kalitesini arttırabilmek için üyelerinin personeline eğitim ve öğretim çalışmaları yapmak,

4) Üyelerin sanitasyon (hijyen) koşullarında üretim yapabilme seviyesine gelmesine yardımcı olmak,

5) Üretimde kullanılan girdilerin satın alma maliyetlerinin düşürülmesi için toplu alım, ilk elden alım gibi çalışmalar yapmak,

6) Üyelerin mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak resmi ve özel kurumlarla ilişkilerinde danışmanlık hizmeti verebilmek için çalışmalarda bulunmak, (mali, hukuki, sigortacılık, vb.)

7) Bir bilgi bankası kurmak, üyelerinin ihtiyacı olan her türlü mesleki ve teknik konularda bilgilendirilmesini sağlamak,

8) Dernek üyelerinin ve tüketicilerini hak ve menfaatleri doğrultusunda taban fiyat belirlemek,

9) Sektörün ve üyelerinin kamuoyu önünde saygınlığını arttırıcı çalışmalar yapmak,
10) Sektörün resmi çerçevesinin oluşturulması için gerek resmi kurum ve kuruluşlarla, gerekse diğer mesleki örgütler nezrinde girişimlerde bulunmak,
11) Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekirse şubeler açabilir, gerekli yasal izinleri alarak kendi sektöründe faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapabilir, üye olabilir, federasyon oluşturarak ülke çapında mesleki faaliyet gösterebilir, kurulu federasyonlara üye olabilir,
12) Dernek üyelerinin tanışmalarını sağlamak, dostluklarını pekiştirmek amacı ile ilgili yasanın 26.maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkartılan “Dernekler Yönetmeliği”nde öngörülen hususlarıyerine getirerek lokal açar ve işletir,
13) Dernek amacını gerçekleştirmek için, gerekli yasal izinleri alarak görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapabilir,

14) Dernek kendi sektörü ile ilgili kurs, seminer, konferans, açık oturum, brifing, panel, sergi, konser, balo, defile, fuar vb. sosyal ve eğitsel faaliyetlerde bulunabilir,
15) Amacını gerçekleştirmek için ihtiyacı oranında taşınmaz mal edinebilir, kiralayabilir, irtifak ve intifa hakları tesis eder, her türlü inşaatı yaptırır,
16) Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için personel alabilir.

17)  Bilgi birikimini arttırmak için yurt içi ve dışında yayınlanan konusu ve amacına  uygun yayınlara   abone olur,   gerekli kitap ve dokümanları alır..

18) Konusu ile ilgili eğitim amaçlı kitap, broşür ve dergi  yayınlamak, Elektronik haberleşme ortamında (Internet, Televizyon vb) derneği   tanıtmak, çalışma ve faaliyetlerini duyurmak için her türlü faaliyette bulunur.

 

19) Kendisini  ilgilendiren konularda aydınlatıcı,yönlendirici bilgi ve politikalar   üreterek Yemek Sanayiinin  gelişimini ve büyümesini    sağlar.

20) Yurtiçinde ve yurtdışında bu amaçla her türlü kuruluşla işbirliği yapar ve yurt dışından gelecek/yurt dışına çıkacak üyelerine aydınlatıcı bilgi vererek referans noktası olur.

21) Yardım Toplama Kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım    toplayabilir.

22) Amacına uygun olarak  gerek duyulan konularda alt çalışma komisyonları kurabilir.

23) Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir. WEB Sitesi    açabilir.

24) Gelir artırıcı projeler geliştirir, bunlar için gerekirse ortaklıklar, iktisadi işletmeler   ve yardımlaşma sandığı kurar.

25) Gerekli görülen yerlerde  faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

26) Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir..

Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez..

 

27) Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun  kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

 

28) Dernek,amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir,yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir,yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

  MADDE 4 DERNEĞİN KURUCULARI

   Adı Soyadı     Mesleği    Uyruğu     Adresi
   Vedat KURT    Tabldot İm.    T.C.    M. Alipaşa C. Kemal Salih Sel Sok.

   Öztürk Apt. 12/22 Göztepe / İST

   Bülent KELEŞ       “” ”    “    Koza Sitesi 4-5-6 Blok Daire : 22

   4. Levent / İSTANBUL

   Feray DESTEGÜL       “”     “”    Bağlar Mevkii Yunus Sokak 5/2

   Yeniköy / İSTANBUL

   S. Gürkan KICALI     “”     “”    100. Yıl C. Refik Sok. Yeşilce Mah.

    12/2 Kağıthane / İSTANBUL

   Basri

   KALAYCIOĞLU

      “”     “”     Nato Caddesi Cesur Sokak No : 53

    Seyrantepe / İSTANBUL

   Şükrü  

   AYDOĞANOĞLU

      “” ”    “     Tuğlacıbaşı Mah. Süreyya Hızlan Ap.

    No : 25 K. 6 D. 15 Ziverbey / İST

    Metin YALTI       “” ”    “     Alan Sokak No: 3 Gültepe / İST
   M. Sabri SARICA       “” ”     “     Abdibey Caddesi No: 13/10

    Ziverbey / Kadıköy / İSTANBUL

    Sadık ÇELİK       “” ”    “     28 Nisan Cad. No : 12 Gürsel Mah.

    Kağıthane / İSTANBUL

 

MADDE 5

ÜYELİĞE GİRMEK

Toplu yemek üretimi ile fiilen iştigal eden, İlgili Gıda Yasasının öngördüğü zorunlu belgeleri sahip,  fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, meslek içersinde kötü şöhrete sahip bulunmayan, çevresinde sevgi, saygı kazanmış gerçek kişiler ile Toplu yemek üretimini fiilen yapan tüzel kişilikler derneğe üye olabilir.

Ayrıca Taşıma Yemek Hizmeti yapmayıp yerinde yemek üreten firmalar Gıda Üretim Sicil belgesi olmadan istemeleri ve yönetim kurulunun uygun görmesi halinde dernek üyesi olabilirler.

Firma sahip ve yöneticilerinden, Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranılan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme ve sektörde çalışma haklarına sahiplerse üye olabilirler. Her üyenin 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelik için ikametgah şartı aranmaz. Yönetim Kurulu 30 gün içerisinde başvuruları olumlu veya olumsuz karara bağlayıp, başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak  üye olmaları halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille  görevlendireceği kişi oy kullanır.Bu kişinin başkanlık   veya temsil görevi sona   erdiğinde,tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili    firmaca yeniden belirlenerek   derneğe bildirilir.

MADDE 6

DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞARTLARI

a)- Üyelikten çıkma

Dernek üyeliğinden her zaman çıkmak mümkündür. Bunun için yönetim kuruluna yazılı müracaat kafidir. Üye müracaatını takip eden 30. Gün sonunda üyelikten ayrılmış sayılır. Durum üyeye yazılı olarak tebliğ edilir.

b)- Üyelikten çıkartma

Üyelikten çıkartılma aşağıda sayılan nedenlerden birinin varlığı halinde, disiplin kurulunun incelemesi ve yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Bu karara karşı üyenin her türlü yasal hakkı saklıdır.

 

Dernekten çıkarılma aşağıdaki sebeplerden birine dayanılarak yapılır,

1.Dernek çalışmalarına aykırı harekette bulunmak,

2. Derneğin amaçlarına ulaşmasına ve gelişmesine engel olacak tutum ve davranışlarda bulunmak,

3. Bu tüzük ve bu tüzüğe göre çıkarılacak yönetmeliklere aykırı davranışlarda veya dernek dayanışması ile ilgili prensip kararlarına aykırı hareketlerde bulunmak,

4. Derneğe verilmesi gereken aidat vb. borç taahhütlerini geçerli bir nedeni olmadan (Bu sebebin takdiri yönetim kuruluna aittir.) 3 aydan fazla geciktirmek,
5. Yönetim kurulunu organize ettiği (katılın ması zorunlu) toplantılara üst üste 3 defa katılmayanlar, medeni hakları kullanma ehliyetini kaybedenler, yönetim kurulunca üyelikten çıkarılır.

6- Toplu yemek üretimini bırakmaları veya yapmadıkları Yönetim Kurulunca tespit edilen  gerçek ve tüzel kişiler üyelikten çıkartılırlar.

MADDE 7

DERNEĞİN ORGANLARI

1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
3- Denetleme Kurulu
4- Disiplin Kurulu
5- Onur Kurulu
MADDE 8
ORGANLARDA ÜYELİK

Genel Kurulda asil üyelerle birlikte ayrıca yedek üyeler de seçilir. Organlardaki üyeliği herhangi bir sebeple sona eren asil üyenin yerine en çok oy alan yedek üye çağırılır.
MADDE 9
KURULUŞ

Genel Kurul derneğe kayıtlı üyelerden teşekkül eder. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.
MADDE 10
TOPLANTI ZAMANI

Genel kurul,3 (Üç) yılda bir Ocak ayı içersinde yönetim kurulunca belirlenip  üyelere duyurulacak  tarihte olağan olarak toplanır.

MADDE 11
TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı kazanmış üyelerin listesini düzenler.

Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak yada elektronik posta yolu ile bildirilir.

MADDE 12
TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurula ancak aidat borcu olmayan üyeler katılır. Genel kurula katılacak düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerlerine girerler. Genel kurul toplantısını dernek başkanı veya bulunmadığı hallerde başkan vekillerinden biri açar ve yoklama yaptırır. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunduğu anlaşılırsa genel kurul teşekkül etmiş sayılır.

İlk toplantıda birinci fıkrada belirtilen yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı 

yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar.Ancak katılan asil üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden  fazla olamaz.

Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde,  geri bırakma sebebi de  belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.  Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç  altı  ay içinde yapılması zorunludur.  Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

MADDE 13
TOPLANTI YÖNETİMİ

Genel kurul görüşmelerini yönetmek ve gerekli tutanakları tutmak için üyeler arasından açık oyla ve adi çoğunlukla bir başkan, bir başkan vekili, bir katip

seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. 
MADDE 14
GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel kurul derneğin en etkili organı olup, kanunların kendisine verdiği bu tüzükte diğer organlara verilmeyen yetkileri kullanır. Genel kurul toplantılarında önceden gündemde belirtilmiş bulunan konular görüşülür ve karara bağlanır. Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1- Dernek hesaplarını incelemek, yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşüp karara bağlamak,
2- Derneğin bütçesini görüşüp karara bağlamak,
3- Yönetim, denetim, ve disiplin kurulları üyelerini seçmek,
4- Üyeleri için dayanışma ve yardım fonları kurmak, bunların kullanım şartlarını tespit için yönetim kuruluna yetki vermek,
5- Yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulan hususları görüşüp karara bağlamak,
6- Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından getirilen hususları ve yapılan teklifleri görüşüp karara bağlamak,
7- Genel kurul gündem maddeleri ile ilgili komisyonlar kurmak ve bu komisyonların üyelerini seçmek,
8- Tüzükte değişiklik yapmak,
9- Derneğin feshi ve tasfiyesi hakkında karar vermek, bir tasfiye komisyonu seçmek üzere karar vermek,
10- Derneğin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için yönetim kuruluna genel direktif vermek,
11- Ana tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen yetkileri kullanmak,
12- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
13- Derneğin üst kuruluşlara katılması, ayrılması, uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konularında karar vermek.
14-Dernek Şubelerinin açılmasına veya kapanmasına karar vermek.

15-Derneğin  borçlanıp borçlanmamasına karar vermek

16-Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek

 

MADDE 15
KARARLAR

Genel kurulda kararlar açık oyla ve adi çoğunlukla verilir. Başkanlık divanı ve komisyon seçimleri dışında bütün seçimler genel kurulun alacağı karara göre gizli veya açık oy ile yapılır. 

 Derneğin feshine karar verilebilmesi için genel kurul üyelerinin üçte ikisinin hazır bulunması gerekir. Gerek fesih ve gerekse tüzüğün değiştirilmesi kararları hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilir. Derneğin feshi  tasfiye heyeti  tarafından  yasal süresi içinde  en büyük mülki amirine yazı ile bildirir.

Genel kurul karar ve görüşme tutanakları başkanlık divanı tarafından imzalanarak saklanmak üzere yönetim kuruluna verilir.

II- YÖNETİM KURULU
MADDE 16

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından 21 asil ve 10 yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan seçer. Yönetim kurulu üç (3) yıllığına seçilir.
Yönetim kurulunun her üyesinin bir oy hakkı vardır. Gelmeyen üye temsilci gönderemez ve başka bir üyeyi vekil suretiyle oyunu kullanamaz. Yönetim kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır, kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır.

MADDE 17
TOPLANTI ZAMANI

Yönetim kurulu, gerek gördüğü sıklıkta başkan’ın çağrısıyla toplanır. Başkan’nın bulunamadığı zamanlarda başkan vekillerinden birinin veya genel sekreterin çağrısıyla toplanır. Mazeretsiz arka arkaya 3 kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

MADDE 18
TOPLANTININ YÖNETİMİ

Yönetim kurulu ilk oturumunda kendi aralarından bir başkan ve iki başkan vekili bir genel  sekreter, bir muhasip, bir basın sözcüsü,bir üyelikten sorumlu üye seçer. Kurul görüşmeleri başkan veya mazereti halinde sırası ile, başkan vekillerinden birisi tarafından yönetilir. Tutanaklar genel sekreter tarafından tutulur. Üyeler tarafından imzalanarak usulüne uygun şekilde saklanır.

MADDE 19
GÖREV VE YETKİLERİ

Dernek yönetim kurulu toplantılarında önceden belirlenmiş bulunan günden maddeleri görüşülür ve karara bağlanır. Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1. Çalışma programını görüşmek ve karara bağlamak, hazırlanan bütçeyi görüşmek ve genel kurula sunmak,
2. Genel kurula sunulacak çalışma raporunu görüşmek ve karara bağlamak,
3. Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanmasına karar vermek,
4. Bütçe bölümleri arasında her bölümün %25’ini aşmamak üzere aktarma yapmak,
5. Genel kurulda global olarak belirlenen personel ücretlerini ihtiyaca göre kadrolaştırmak, personelin tayini terfi, tenziye ve ücretlerini karara bağlamak,
6. Yönetim kurulunun üyelerinin çoğunluğu tarafından istenen maddeleri gündeme almak görüşüp karara bağlamak,
7. Derneğin resmi ve özel kurumlarda idari, adli, mali ve mesleki hususlarda temsil etmek veya bu hususta üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
8. Bu tüzüğün uygulanması için Dernek İç Yönetmeliğini ve gerekli gördüğü yönetmelikleri hazırlamak,
9. Gerekli hallerde derneğin faaliyeti ile ilgili hususlarda dernek üyesi olan ve olmayan kişilere temsil yetkisi vermek,
10. Üyeler arasında dayanışma komisyonları kurmak, iş kolunda mesleki eğitim, pazarlama, satın alma, üretim teknikleri gibi konuları inceletmek, bu konularda gerekli kararları almak,
11. Gerekli gördüğü hallerde derneğe üye işverenleri danışma niteliğinde genel kurul niyetine toplantıya çağırmak,
12. İş kolunun ortak sorunları için üyeleri arasından veya dışarıdan uzmanlardan oluşan çalışma grupları kurmak,
13. Mevzuat hükümleri ve bu tüzükte gösterilen diğer vazifeleri yapmak.

III-DENETLEME KURULU

MADDE 20
KURULUŞ

Denetleme kurulu, genel kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler ilk toplantılarında bir başkan ve bir raportör üye seçerler. Görev süreleri Üç (3) yıldır.
MADDE 21
GÖREV VE YETKİLERİ

1. Derneğin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan giderlerin kararlara ve geçerli evraka dayanıp dayanmadığınıbir yılı geçmeyen aralıklarla  incelemek ve sonucu bir rapor ile yönetim kuruluna sunmak, gerektiğinde yönetim kurulundan açıklama istemek,
2. İdari ve mali denetleme sonuçlarını bildiren bir rapor hazırlayıp genel kurula sunmak,
3. Yönetim kurulunun havale edeceği araştırma ve incelemeyi yapıp sonucu  raporla bildirmek,
4. Gerektiğinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını istemek.

IV-DİSİPLİN KURULU

MADDE 22
KURULUŞ VE GÖREVLERİ

Disiplin kurulu, genel kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler ilk toplantılarında bir başkan bir raportör seçerler. Görev süreleri 3 (üç) yıldır.

Yönetim kurulunun isteğiyle üyelerin dernek amaçlarına uygun hareket edip etmediklerini araştırır, uymayanlar hakkında, uyarma, kınama cezası vermek, 6. Maddede yazılı çıkarma cezası için yönetim kuruluna teklifte bulunmak.

VI-ONUR KURULU

MADDE 23

Onur kurulu, derneğe maddi ve manevi emeği geçmiş kişileri onurlandırmak üzere oluşturulmuştur. İlk kurucular, eski yönetim kurulu başkanları doğal üyelerdir. Özel ve tüzel kişiler yönetim kurulunun önerisi ve danışma kurulunun kabulü ile onur kurulunu oluştururlar. Onur kurulu üyelerinden dernek üyesi olmayanlar genel kurullarda şeref konuğu olarak davet edilir ve konuşmacı olabilirler.

MADDE 24
ORGANLARA SEÇİLENLERİ BİLDİRME

 Genel kurulca yapılan seçimi izleyen30 gün için yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 25
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde sektörü ilgilendiren ekonomik, sosyal, mesleki, hukuki ve mali konularda danışmak için bu meslek kollarına mensup kayıtlı üyelerden bir veya birkaç komite kurabilir. Yönetim kurulu ihtiyacı olan bilgileri alma, bazı teklif ve tasarıları incelemek ve hazırlamak için komiteler kurabilir. Komitelerin kuruluş ve işleyişini yönetim kurulu belirler.
MADDE 26
BAŞKAN

Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda derneğin de başkanıdır. Başkan derneği en geniş şekilde temsil eder. Başkanın mazereti halinde vekil ettiği başkan vekillerinden biri veya genel sekreter derneği temsil eder. Derneğin eski başkanları onur kurulunun doğal üyesidirler.

MADDE 27
GENEL SEKRETER

a) Atanması: Genel sekreterin atanması, görevden alınması, ücretinin tespiti, gerektiğinde terfii yönetim kurulunca yapılır.
b) Görev ve Yetkileri: Genel sekreter, hizmet akdinin gerektirdiği şekilde bütün vaktini ve mesaisini derneğe hasreder. Görev ve yetkileri şunlardır:
1- Dernek bürolarını yönetmek, her türlü yazışmaları idare etmek, haber toplamak, ilgili yayınları ve istatistikleri derlemek ve bunlar hakkında yönetim kuruluna bilgi vermek,
2- Bilgilendirme ve iletişimin düzgün çalışmasını sağlamak,
3- Dernek hesaplarını ve çalışanlarını denetlemek,
4- Dernek organlarının kararlarını yürütmek,
5- Teşkilatın işleyişini takip etmek ve gözetimi altında bulundurmak, bu konularda yönetim kurulunu bilgilendirmek,
6- Görüşülmesi gereken konuları tespit ile yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
7- Her ay düzenlenecek bilanço ve mali raporları yönetim kuruluna bildirmek,
8- Üyelik başvuru taleplerini Yönetim kuruluna iletmek,

9- Aidatları ve sair gelirleri zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve derneğe yeni gelir kaynakları sağlamak,
10- Tüzüğün diğer hükümleriyle verilmiş bulunan sair yetkileri kullanmak ve görevleri  Yapmak.

MADDE 28
DERNEĞİN GELİRLER KAYNAKLARI-YILLIK ÖDENTİNİN BELİRLENME ŞEKLİ

-Yıllık Ödenti

-Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan 

 gelirler  ile taşınır  mallar gelirleri,

-Dernekçe yapılan yayınlar, piyango satışları, toplantı, temsil, festival, gösteri, konferans ve eğitim gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

-Yapılacak bağış, vasiyet ve yardımlar,

-Diğer gelirler.

Yıllık Ödentinin Belirlenme Şekli: Yıllık üye ödentileri,   her yıl yönetim kurulunca tespit edilerek üyelere duyurulur. Aidatların takibi, tahsili ve muhasebeleştirilmesi de yönetim kurulunca yerine getirilir.

MADDE 29

GELİR GİDERDE USUL

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi  5 yıldır.

MADDE 30

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Dernek’de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 31

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 32
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ 
  

Dernek,kişi veya kurumlara borçlanabilir.Ancak,ne amaçla,ne kadar borçlanılacağı  ve geri ödeme koşullarının  nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi  ve Yönetim kuruluna yetki vermesi gereklidir

MADDE 33
HARCAMALAR

Derneğin harcamaları bütçesine göre yönetim kurulu kararı ile yapılır. Genel sekreter bu kararları yürütür.
MADDE 34
İLZAM YETKİSİ

Yönetim kurulunca belirlenecek iki üyenin veya bir üye ile genel sekreterin imzaları derneği ilzam eder.

MADDE 35

DERNEK DEFTER VE KAYITLARI

Dernek 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri,  söz konusu  yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde  tutar.

Bu defterlerin  Noterden veya  İl dernekler biriminden  tasdikli olması ve kullanılması şarttır

MADDE 36

DERNEĞİN FESİH VE TASFİYESİ

Derneğin   Feshi 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih hakkındaki kararlar,hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Istanbul Yemek Sanayicileri Derneği ” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların

ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu  durumda derneğin  para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 37
YASA VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Dernekler Kanunu ile bu kanuna göre çıkartılan yönetmelikler ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 38
ŞUBELER

a)- Şubeler Kuruluşu
Dernek şube açabilir. Bu amaçla Dernek Genel Merkez Genel Kurulu tarafından şube açılmasına karar verilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim kuruluna görev vermesi sonucu,  Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınmış, şube açılacak yerdeki dernek kurma hakkı bulunan en az üç asil üye tarafından yine bu yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır.

Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgahı ve tâbiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgesi eklenmesi zorunludur. Türkiye genelinde şube açar.
Kurucu kurul olağan yıllık toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu görevini de yapar.
Şube kuruluşunun organları şunlardır.

1. Şube genel kurulu,
2. Şube yönetim kurulu,
3. Denetleme kurulu.
b)- Şube Genel Kurulu

Şube Genel Kurulu üç yılda bir genel merkez genel kurulundan az iki ay önce  olağan toplantısını yapar.

Olağan toplantı dışında genel kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
c)- Toplantı ve Karar Alma Usulü

Toplantı yeri, çağrı, toplantı ve karar almaya ilişkin hususlarda Tüzükte Merkez Genel Kurulu için belirtilen hükümler uygulanır.

Ancak,
1. Şube Genel Kurulunun toplantısının ve çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının tarihi yeri,saati ve gündemini Yönetim kurulu en az  15 gün önce duyurur.

2. Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulundan en az  iki ay önce  bitirmek zorundadır.

d)-Şube Genel Kurulunun Görevleri
Şube Genel Kurulu aşağıda yazılı görevleri yapar;
1. Şube organlarını seçmek,
2. Dernek tüzüğünde gerekli görülen değişiklik tekliflerini hazırlamak,
3. Şubenin diğer organlarının raporlarını görüşmek,
4. Şubenin bütçesi ve hesaplarını görüşmek ve karara bağlamak,
5. Şube için gerekli taşınmaz malların satın alınması ve mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek (Bu yetkinin kullanılabilmesi için Merkez Yönetim Kurulunun onayının alınması gerekir),
6. Merkez Genel Kuruluna katılmak üzere temsilci seçmek,
7. Mevzuatta ve bu tüzükte genel kurulca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.
e)- Şube Yönetim Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri

Şube Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek olmak üzere Genel Kurulca üç  yıl süre için seçilir.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sayısına göre göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar:
1. Şubeyi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden en az ikisine yetki vermek,
2. Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak, bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3. Şube Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,
4. Şube ile Merkez arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak üzere gerekli ilişki ve haberleşmeyi sürdürmek,
5. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak.
Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında, bir başkan, bir genel sekreter ve bir sayman seçmek suretiyle görev bölümü yapar.
Yönetim Kurulu şube ikametgahında, en az ayda bir kez olmak üzere önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saate çağrısız toplanır.
Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya veya yine mazeretsiz olarak belirli aralıklarla on toplantıya katılmamış bulunan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu bu durumda tüzük ve mevzuat hükümlerine göre üye sayısını tamamlar. 
Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşit olması durumunda, başkanın bulunduğu taraf oy çokluğu sağlamış sayılır.
f)- Şube Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Derneğin asil üyeleri arasından şube genel kurulu tarafından 3 asil ve 3 yedek denetçi seçilir. 
Denetleme Kurulunun görev süresi üç yıldır. Tekrar seçilebilir.
Denetleme Kurulu, şubenin her türlü çalışmalarını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Yönetim Kurulu denetçilerin çalışmaları için her türlü kolaylığı sağlar.

g)Şubelerin genel merkezde temsili

Şubeler, Dernek merkez genel kurulunda; Şube Genel Kurulunca  her on üyesine bir delege isabet edecek şekilde  seçilen delegelerle temsil edilir. Bu şekilde  temsil görevi yapacak  delege sayısı iki delegeden az olamaz. Daha az üyeye sahip  şubelerde, Şube genel kurulunda Yönetim Kurulundan iki kişi delege olarak belirlenir.